WYMOGI EDYTORSKIE w języku polskimInstrukcja redakcyjna

1. Objętość artykułu: do 12 stron A4

2. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania formalne:

·         program Word,

·         format A4, marginesy: lewy, prawy, górny i dolny po 2,5cm,

·         czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,

·         strony maszynopisu należy ponumerować,

·         Nazwy plików powinny być czytelne - nazwisko autora i tytuł artykułu (może zawierać tylko pierwsze wyrazy).

·         należy unikać wyróżnień w tekście. Dopuszczalne są jedynie następujące typy wyróżnień w tekście:

- kursywa – dla tytułów publikacji, wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady,

pogrubienie – dla tytułów, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia,

podkreślenia – dla terminów i wyrażeń wymagających wyróżnienia (w ten sposób oznaczamy tekst, gdy ma być on spacjowany).

W całym tekście głównym i w przypisach należy wyróżnić wszystkie tytuły dzieł zwartych czy artykułów opublikowanych w dziełach zbiorowych pismem pochyłym bez używania cudzysłowów, np.:

 

Pоман Газданова (Вечер у Клэр) был опубликован в 1929 г.

 

Natomiast przy zapisie czasopism należy używać cudzysłowów, np.:

 

 В дискуссии, проведённой журналом «Наука и религия», критик Ирина Васюченко заявила, что «Авдий [...] ассоциируется с Христом» (Пока небо не погасло 1987: 24).

 

3. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać:

·         imię i nazwisko oraz afiliację autora (autorów), tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,

·         słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim,

·         tekst zasadniczy,

·         wykaz literatury.

·         streszczenie w języku polskim oraz angielskim (może obejmować około 800 znaków)

4. Cytaty i powołania na źródła.
W tekście głównym należy stosować odniesienia do literatury poprzez ujęcie w nawias nazwiska autora pracy, rok wydania i strona, np. (Гейне 1985: 65-70), a jeśli cytowana jest praca zbiorowa, to w nawiasie należy zamieścić początkową część tytułu i rok wydania, np. (Литературные манифесты…1980: 184).

5. Wykaz i opis pozycji literatury:
Należy umieszczać na końcu całej pracy w alfabetycznie uporządkowany sposób.
Opis pozycji literatury:

·         Pracy autorskiej - musi zawierać: nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania, tytuł pracy (kursywą), miejsce wydania.
Przykład: Бердяев Н., 1985, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, Paris.

·         Pracy zbiorowej (tzn. co najmniej trzech autorów lub pod redakcją naukową): tytuł pracy (kursywą), rok wydania, nazwisko i inicjał imienia redaktora, miejsce wydania.
Przykład: Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), ред. Maria Cymborska-Leboda, Agnieszka Gozdek, Lublin.

·         Rozdziału w pracy zbiorowej: nazwisko i inicjał imienia autora rozdziału, rok wydania, tytuł rozdziału (kursywą), przecinek i myślnik, tytuł pracy (kursywą), nazwisko i inicjał imienia redaktora, miejsce wydania, numery stron.
Przykład: Szymonik D., 2008, Od Pięknej Damy do Jawnogrzesznicy. O „srebrnowiecznej” koncepcji kobiety i kobiecości, - Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), red. Maria Cymborska-Leboda, Agnieszka Gozdek, Lublin, ss. 187-194.

·         Artykuły w czasopismach lub seriach naukowych: nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej, numer zeszytu (lub tomu), numery stron. Przykłady:
Зверев А., 1989, «Глубокий колодец свободы...» Над страницами [прозы] Юрия Домбровского, «Литературное   обозрение» № 4, с. 14.

·         Dzieła obcojęzyczne podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według zasad transliteracji (w razie wątpliwości proszę na marginesie podać tytuł oryginalny).

Prace prosimy przesyłać na adres:

Instytut Slawistyki
Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole
lub pocztą elektroniczną na adres:
studiaiszkice@op.plAdministrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki