O CZASOPIŚMIE/ about the journal/ о журнале"Studia i Szkice Slawistyczne" to recenzowane czasopismo naukowe. Zainicjowane zostało w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Jego wydanie poprzedziły i zainspirowały wcześniejsze publikacje Instytutu: Frazeologia i religia (red. W. Chlebda i S. Kochman, Opole 1996), Literatury i języki Słowian Wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe (t. 1-2, red. B. Kodzis, S. Kochman, I. Danecka, Opole 1997), a zwłaszcza Studia i szkice slawistyczne. Literatura – Kultura – Język (red. B. Kodzis, Opole 2000), który w ogólnych zarysach określił profil serii i użyczył jej tytułu.  Czasopismo wydawane jest regularnie od roku 2002 przez Instytut Slawistyki (wcześniej: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, zmiana nazwy nastąpiła w r. 2014) Uniwersytetu Opolskiego.

W czasopiśmie "Studia i Szkice Slawistyczne" są publikowane wyłącznie oryginalne prace naukowe, niepublikowane i nieprzeznaczone do publikacji w innych wydawnictwach, potwierdzone stosownym oświadczeniem autora (wydruk na http://www.studiaiszkice.uni.opole.pl/show.php?id=10&lang=pl&m=1) z zakresu zagadnień szeroko pojmowanej Słowiańszczyzny Wschodniej, zwłaszcza jej literatury, kultury, języków, ich wzajemnych powiązań i wpływów. W miarę możliwości drukowane są także prace poświęcone Słowiańszczyźnie w ogóle.  Prócz prac o charakterze naukowo-badawczym poszczególne numery czasopisma zawierają działy recenzji i przeglądów. W chwili obecnej niezwykle ważne, gdyż mimo istnienia Internetu, odczuwa się powszechnie dotkliwy brak informacji o nowszych publikacjach, o planach badawczych i działalności ośrodków slawistycznych w kraju i za granicą. Publikacja tych danych umożliwi chociaż częściowe wypełnienie owej luki. Prace, zamieszczane w odrębnych tomach, stanowią studia zarówno badaczy opolskich jak i przedstawicieli innych ośrodków slawistycznych, w tym też w dużym stopniu zagranicznych.

Artykuły w "Studiach i Szkicach Slawistycznych" publikowane są w językach słowiańskich: polskim, białoruskim, ukraińskim oraz w językach kongresowych: rosyjskim, angielskim i niemieckim. Każdy artykuł opatrzony jest tytułem, słowami kluczowymi oraz streszczeniem w języku angielskim, a także w jednym z języków słowiańskich.

Wszystkie nadesłane artykuły oceniane są przez dwóch niezależnych zewnętrznych recenzentów.

 

ISSN 1644-4191

 

Adres redakcji

„Studia i Szkice Slawistyczne”,

Instytut Slawistyki,

pl. Kopernika 11,

45-040 Opole

tel. (77)45 41 59 09 w. 109

studiaiszkice@op.pl  
mgiej@uni.opole.plAdministrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki